Co to jest WŻCh?

Historia WŻCh Lublin
22 stycznia 2021
Kim jesteśmy
22 stycznia 2021

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego jest światowym ruchem katolickim inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli. Naszą wspólnotę tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w budowaniu Królestwa Bożego, rozpoznając Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego jako swoje osobiste powołanie w Kościele. Zmierzamy do tego, aby stawać się chrześcijanami bardziej zaangażowanymi w dawaniu świadectwa tym wartościom ludzkim i ewangelicznym, które rozwijają godność człowieka, dobro rodziny oraz integralność stworzenia. (…) Gromadzimy we wspólnocie osoby, które odczuwają pragnienie integracji wszystkich wymiarów swego życia z pełnią wiary chrześcijańskiej (…). Dążymy do osiągnięcia takiej jedności życia, poprzez odpowiedzi na wezwania Chrystusa pojawiające się w świecie, w którym żyjemy (Zasady Ogólne WŻCh nr 4). Głównym celem WŻCh jest apostolstwo podejmowane w każdym wymiarze życia, od apostolstwa w życiu codziennym, w Kościele, po zaangażowanie w życiu społecznym, gospodarczym i politrycznym. Teren misji podejmowanej przez WŻCh jest nieograniczony, rozciąga się zarówno na Kościół jak i świat, byśmy mogli nieść ewangelię zbawienia wszystkim ludziom i społeczeństwom, poprzez otwieranie serca na nawrócenie i walkę o przemianę zniewalających struktur.

(ZO 8). Członkiem WŻCh może stać się każdy, kto odkryje w sobie osobiste wezwanie do pójścia tą drogą. Poprzez formację poznaje on sposób życia i apostołowania w WŻCh, a jego osobiste powołanie jest rozeznawane i potwierdzane we wspólnocie. Wyrazem włączenia się w WŻCh jest podjęcie i realizacja zobowiązania tzw. „Przymierza” – najpierw czasowego, potem na stałe. WŻCh jest z natury swego charyzmatu wspólnotą apostolską; formacja ma wspierać rozwój apostolstwa, zarówno indywidualnego jak i całej wspólnoty. Formacja w WŻCh służy: ˇ pogłębieniu żywej wiary i osobistej więzi z Jezusem, ˇ integracji wszystkich wymiarów życia z pełnią wiary, ˇ zaangażowaniu z Chrystusem w świat wspólczesny. Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego stanowią szczególne źródło duchowości i podstawowe narzędzie formacji ku dojrzałemu apostolstwu. Innymi środkami formacji są regularne spotkania we wspólnocie podstawowej, modlitwa osobista i wspólna, rozeznawanie we wspólnocie i indywidualne, rachunek sumienia oraz kierownictwo duchowe. Poniższy schemat przedstawia drogę formacji apostolskiej proponowaną przez WŻCh: